اول اسفند

نقاشی پایه اول اسفند ماه

کاردستی روز پدر کاردستی روز پدر کاردستی روز پدر آموزش نقاشی پروانه رنگ آمیزی تخم مرغ آموزش نقاشی کفش دوزک

قرآن پایه اول اسفند ماه

لوحه 20 سوره فلق شعر لوحه22 پیام قرآنی لوحه23 لوحه24 لوحه25 لوحه26 لوحه27 لوحه28 سوره نصر شعر پیام قرآنی لوحه29 لوحه30 لوحه31 لوحه32 یادآوری دوره ها

فارسی پایه اول اسفند ماه

آشنایی با اُ استثنا و خواندن و نوشتن کلمات آن خواندن و نوشتن نشانه چهارتایی ه آشنایی با نشانه چ و خواندن و نوشتن آن آشنایی با نشانه ژ و خواندن و نوشتن آن خواندن و نوشتن کلمات با خوا استثنا آشنایی با نشانه عربی تشدید خواندن و نوشتن نشانه ذ

ریاضی پایه اول اسفند ماه

شمارش اعداد دو رقمی با کمک جدول ارزش مکانی از 20 تا 40 شمارش اعداد دو رقمی با کمک جدول ارزش مکانی از 40 تا 99 شمارش معکوس اعداد از 50 تا 10 بصورت 5 تا 5 تا آومزش جمع کردن اعداد 2 رقمی به تعداد بیشتر از 2 تا آموزش مفهوم ترتیب و اندازه …

ریاضی پایه اول اسفند ماه ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن