اول دی

نقاشی پایه اول دی ماه

طراحی میوه ها با اشکال هندسی(موز با مثلث و مستطیل) طراحی ساده حیوانات با اشکال هندسی(خرگوش) طراحی حیوانات(موش) طراحی گام به گام قورباغه

فارسی پایه اول دی ماه

آشنایی با نشانه –ُ اُ و ترکیب آن با نشانه های ده پایین مهارت آَنایی با (ک) و خواندن کلمات ترکیبی آن مهارت آشنایی با نشانه ی(و) و ترکیب آن با نشانه های دیگر آشنایی با نشانه ی (گ) و خواندن کلمات ترکیبی آن

ریاضی پایه اول دی ماه

شناخت اعداد دو رقمی و معرفی یکان و دهگان ترتیب شمارش اعداد از 1 تا 20 ترتیب شمارش اعداد به صورت معکوس از 1 تا 20 جمع اعدادی که حاصلشان بیشتر از 5 می شود را به صورت ذهنی محاسبه می کنند. روش جمع کردن تعداد بیشتر از دو تا عددبا هم را یاد می …

ریاضی پایه اول دی ماه ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن