سوم اسفند

نقاشی پایه سوم اسفند ماه

کاردستی روز پدر کاردستی روز پدر کاردستی روز پدر منظره سه بعدی و پرسپکتیو ساده رنگ آمیزی تخم مرغ منظره دور و نزدیک

فارسی پایه سوم اسفند ماه

معانی لغات و استفاده از کلماتی که به هم شباهت دارند مانند آب و آینه برای زیبایی شعر دانلود معانی لغات و مخالف کلماتی که در آخر آن ها ناک می آید مانند خطرناک دانلود

ریاضی پایه سوم اسفند ماه

آشنایی با روش های نمادین سازی آشنایی با گذاشتن داده ها در جدول آشنایی با حالت های ممکن در آزمایش آشنایی با استوانه آشنایی با رسم نمودار دایره ای آشنایی با رسم نمودار ستونی

اجتماعی پایه سوم اسفند ماه

آشنایی با قوانین مدرسه و فعالیت هایی که در مدرسه انجام می شود آشنایی با مکان های مدرسه آشنایی با آدرس خانه و فواید داشتن آدرس

به بالای صفحه بردن