پایه چهارم

نقاشی پایه چهارم فروردین و اردیبهشت ماه

طراحی یک گلدان و گل های آن با تاکید بر سایه روشن طراحی یک لیوان و زردآلوها با تاکید بر سایه روشن طراحی دختر بند انگشتی بر روی برگ ها طراحی دختر و فیگور دست ها و پاها فرشته و برف

قرآن پایه چهارم فروردین و اردیبهشت ماه

قرائت آیات 56 تا 63 سوره نمل قرائت آیات 1 تا 8 سوره جمعه قرائت آیات 64 تا 69 سوره یوسف قرائت آیات 1 تا 30 سوره نبا قرائت آیات 1 تا 42 سوره عبس قرائت آیات 1 تا 29 سوره تکویر

هدیه پایه چهارم فروردین و اردیبهشت ماه

آشنایی با طریقه برخورد با معلم و راه های تشکر از او آشنایی با دوربین های اطراف و دوربین خدا و تفاوتشان قدردانی و تشکر از خدای بزرگ برای تمام نعمت هایی که به ما داده است

علوم پایه چهارم فروردین و اردیبهشت ماه

آشنایی با دسته بندی گیاهان و نحوه رشد و تکثیر گیاهان مختلف آشنایی با زیستگاه جانوران مختلف و زنجیره غذایی جانداران آشنایی با زیستگاه جانوران مختلف و زنجیره غذایی جانداران

ریاضی پایه چهارم فروردین و اردیبهشت ماه

نحوه محاسبه مساحت متوازی الاضلاع و مثلث و آشنایی با قاعده و ارتفاع این اشکال هندسی نحوه محاسبه محیط و مساحت اشکال مختلف و بیان واحد های آن ها آشنایی با کاربرد نمودار ستونی و حدس و آزمایش و شانس رو یا پشت آمدن سکه آشنایی با نمودار خط شکسته در آمار احتمال اتفاقات مختلف

اجتماعی پایه چهارم اسفند ماه

آشنایی با انواع آب و هوای ایران و نمودار دما و بارش آشنایی با انواع پوشش گیاهی و زندگی جانوری در نواحی گرم وخشک و کوهستانی و معتدل خزری آشنایی با انواع زیستگاه جانوری و گیاهی و نوع تغذیه آنها که گیاه خوار یا گوشت خوار هستند

به بالای صفحه بردن